Člen podstatných jmen

Vydáno dne 26.06.2008

Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině.Člen

Je dvojí rozdělení členu:

 

Rozdělení podle rodu

Španělština rozlišuje jen mužský rod a ženský rod. Rod střední se ve španělštině vyskytuje jen v ojedinělých případech, které si vysvětlíme později.

 

Rozdělení dle určitosti

Jednotné číslo
 
Mužský rod
Ženský rod
Určitý
EL*
LA
Neurčitý
UN**
UNA
Nulový
-
-

* Člen určitý mužského rodu v jednotném čísle se zkracuje ve spojení s předložkami DE -> DEL a A -> AL.
**V okamžiku, kdy vypustíme podstatné jméno, musíme neurčitý člen mužského rodu v jednotném čísle (viz tabulka) udat v základním tvaru - uno.

Množné číslo
 
Mužský rod
Ženský rod
Určitý
LOS
LAS
Neurčitý
UNOS
UNAS
Nulový
-
-

Přízvučné A

Ve španělštině jsou některá podstatná jména ženského rodu, která začínají na přízvučné A-, HA-. Například arma . S ženským členem může být ale výslovnost matoucí, proto se u nich nahrazuje žesnký člen za mužský. Rod ovšem zůstává stejný, čili ženský.

Umístíme-li mezi člen a takovéto slovo nějaké slovo, nebo je dané slovo v množném čísle, pak je tam normálně člen ženský.

Člen nemusí nutně stát u podstatného jména, můžeme ho nalézt i u zájmen, přídavných jmen, infinitivů, dokonce i u celých vět. Dané slovo tak zpodstatňuje. El azul es mío. El cenar es fundamental.

 

Používání členu:

Správné užívání členu je velmi důležité, protože v opačném případě se můžeme dopouštět významných nedorozumění. Ovšem také i pochopení a správné ovládání členu není zrovna nijak jednoduchou záležitostí. Jaké rozdíly může mít chybné využívání členu si můžeme demonstrovat na následujících příkladech:

Ama las muchachas.
Miluje ty dívky.
Jde o přesně popsané dívky, víme, které to jsou, možná se na ně právě koukáme, když to říkáme.

Ama unas muchachas.
Miluje nějaké dívky.
Miluje dívky, sice nevíme jaké, ale víme, že někde existují nějaké dívky, které miluje.

Ama muchachas.
Miluje dívky.
Použijeme-li nulový člen, dáváme najevo, že v danou chvíli nejsou někde poblíž dívky, které miluje, ani nejsou někde jinde, nicméně dívky jako takové miluje stále, jakékoliv - má to v povaze. Jde tedy o obecné konstatování.

 

Neurčitý člen

Do češtiny se obvykle nepřekládá, může se překládat jako nějaký, nějaká, nějaké, jeden, jedna, jedno. V množném čísle se často nepoužívá, znamená pak kromě významů nějací, nějaké, nějaká i neurčitou číslovku "několik, pár, asi". Lee unos libros por un mes.

Základním pravidlem je, že mluvíme-li o něčem poprvé, daná věc je posluchači neznámá, nemůže ji identifikovat mezi ostatními, nedokáže si danou věc vybavit, nemá představu jak vypadá či jaká je.

Jestliže mluvíme o jedinci, který reprezentuje skupinu, jednoduše řečeno v rozvinutém přísudku se sponou SER:

Afektivně zabarvené výrazy:

U vlastních jmen, která zastupují díla:

 

Určitý člen

V češtině má protějšek jako ten, ta, to.

Stejně jako v případě neurčitého nemá posluchač představu o popisované věci, tak v případě šlenu určitého ví jasně, o jaký objekt se jedná. To tedy znamená, že daná věc se již někdy dříve zmiňovala, posluchač si ji umí živě představit, či jde o věc něčím jedinečnou, kterou lze snadno identifikovat mezi jinými.

Určitý člen můžeme použí ovšem i v případě, že o něčem hovoříme poprvé, ale s určitostí víme, že druhá osoba má na mysli naprosto stejnou věc:

Jak již byla řeč - o jedinečných věcech, lidech okolnostech:

Jak vidno, všechny tyto příklady vypovídají o věcech, které nemají obdobu. Fobal jako takový je jen jeden, stejně tak existuje jen jedna světová strana se jménem jih, jedno hlavní město Havana. Superlativ vyjadřuje nejvyšší míru, něco co je nej - jedinečné.

Chceme-li zobecnit nějakou skupinu, používáme rovněž člen určitý (všimněme si rozdílu, kdy používáme člen neurčitý - tehdy jedinec zastupuje skupinu):

 

 

Nulový člen

Žádný nebo také nulový člen používáme v takových případech, kdy hovoříme o nějakém objektu, věci, osobě, vlastnosti, kterou nechceme, nemusíme či nepotřebujeme blíže specifikovat, konkretizovat:

Substantiva, která jsou specifikována jiným determinátorem (např. zájmenem, číslovkou,...):

Vokativ:

U většiny jmen vlastních (pokud nejsou nijak blíže specifikována - viz výše):

Podstatná jména látková:

Ve jmenném přísudku se sponami SER, ELEGIR, NOMBRAR, dále nerozvitém :

U titulů don,doña:

Názvy školních předmětů a jiných studijních věd:

V mnohých předložkových a slovesných vazbách či jiných ustálených spojeních.


Závěrem

Co se členů týče, jsou častým ožehavým problémem. Nejlepším krokem pro jejich úspěšné zvládnutí je cvičit, cvičit, cvičit. Na závěr si uvedeme ještě jeden pěkný příklad:

Estoy recibiendo clases de guitarra.

Esta mañana he visto una guitarra magnífica para ti.

¿Puedes comprarme la guitarra?

  1. V prvním případě mluvíme o něčem nespecifickém, neurčeném, nekonkrétním. Chodím na hodiny kytary a je jedno, jak která kytara vypadá.
  2. V druhém případě hovoříme o jakési kytaře, kterou posluchač nezná, neumí si ji vybavit, neví o ní nic,mluvíme o ni poprvé. Oproti prvnímu případu se jedná o konkrétní kytaru, která je někde ve výloze, ale není nijak blíže určena, aby si ji mohl posluchač představit.
  3. V posledním případě mluvíme o kytaře, která je známá jak mluvčímu, tak posluchači a oba mají na mysli stejnou. Už se o ní dříve mluvilo, nebo ji oba viděli, nebo je jen jedna v celém obchodu, podstatné je, že je velmi konkrétní a známá oběma stranám.

 

Přepis bublinkové nápovědy: