Příslovce na -mente

Vydáno dne 02.11.2008

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem.Příslovce na -mente

Jedná se nejčastěji o příslovce způsobu, mohou ale také vyjdřovat míru, pochyby, čas, ad.

Tvoří se od přídavných jmen, a sice přidáním přízvučné přípony MENTE k danému adjektivu v ženském rodě:

(LA MENTE znamená mysl, proto se připojuju k ženskému rodu, např. rápidamente by tedy pak znamenalo rápida mente – rychlá mysl)

Rápido – rápida – rápidamente TTT

Normal – normal – normalmente TTT

Posible – posible – posiblemente TTT

Tyto příslovce mají dva přízvuky – jeden je zachován na stejném místě, jako byl u přídavného jména, druhý je na příponě mente:

rápidamente / ************* /

posiblemente / *************** /

Příponu -mente můžeme připojovat i k elativu – superlativu absolutního:

rapidísimo – rapidísimamente TTT

Příslovce RECIENMENTE se krátí před příčestím minulým na recién:

recienmente TTT – recién nacido TTT

Příslovce SOLAMENTE má dubletní tvar sólo:

Conocí solamente la primera película. TTT
Conocí sólo la primera película. TTT

Pozor! Nezaměňovat příslovce sólo za přídavné jmeno solo TTT .

Me siento solo. TTT

Sólo los dos somos checos. TTT

Některá přídavná jména see mohou užít jako příslovc v mužském rodě a bez přípony -mente:

pasito TTT , despacio TTT

Existují i příslovce, která jsou původní, mají své vlastní tvary, netvořené z přídavných jmen:

bien TTT , mal TTT , así TTT

Pokud se v textu vyskytuje za sebou několik takových příslovcí (-mente), pak má příponu pouze poslední z nich:

Habláis clara y lentamenteTTT

Frekvence užití těchto odvozených příslovcí není nijak velká, velmi často se totiž nahrazují pomocí různých opisů a vazeb:

Habla en voz alta. TTT

Lo hice de prisa. TTT

Suelo comer a eso de nueve. TTT

Přepis bublinkové nápovědy: