Neosobní tvary sloves - infinitiv

Vydáno dne 10.07.2016

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomtoí článku se podíváme na infinitiv.Infinitiv (Infinitivo)

Infinitiv (někdy též neurčitek) nevyjadřuje osobu (já, Vy, ony,…), číslo (jednotné-množné), způsob (oznamovací, rozkazovací, spojovací, podmiňovací) ani čas (přítomný, budoucí, minulý,…). Jedinou věcí, kterou vyjadřuje, je rod – činný a trpný, př. ABANDONAR TTT x SER ABANDONADO TTT . Infinitiv není nijak obtížná látka, tento článek je spíše shrnutím než výkladem, protože toho není mnoho k vysvětlování.

Dělí se na :

Jednoduchý je v základním tvaru – ABANDONAR, COMER, PUNIR (zakončení podle slovesné třídy: -AR, -ER, -IR)

Složený infinitiv se tvoří z příčestí daného slovesa a infinitivu slovesa haber: HABER ABANDONADO, HABER COMIDO, HABER PUNIDO (HABER + -ADO, -IDO)

Viditelný rozdíl můžeme vidět u následujících vět:

Siento no poder venir al trabajo. TTT

Lituji, že právě v tuto dobu nemohu přijít do práce. Ovšem mohl bych tam jít, je to v mé vůli.

Siento no haber podido venir al trabajo. TTT

Složený (minulý) infinitiv označuje předčasnost/ne­uskutečněné přání. Nemohl jsem do práce a už to nezměním, už se to stalo a nyní s tím nic nenadělám.

 

Funkce:

Infinitiv funguje v podstatě stejně jako v češině.

K infinitivu se mohou připojovat zájmena:

Zpodstanělý infinitiv

Stejně jako v jiných jazycích (francouzština, němčina, angličtina, aj.), i španělština nabízí možnost zpodstatnění infinitivu. V češtině je takové slovo vyjádřeno podstatným jménem slovesným, např: číst – čtení, pracovat – pracování, pohybovat se – pohybování se

Ve španělštině nedochází k žádné úpravě slova: leer – el leer TTT , trabajar – el trabajar TTT , moverse – el moverse TTT

Takovéto „podstatné jméno“, které vzniklo, má VŽDY mužský rod. Zpodstatnit se dají i zvratná slovesa (viz moverse)

Určité zpodstatnělé infinitivy nabyly plnohodnotného významu, nevyjadřují tedy slovesné podstatné jméno, ale klasické podstatné jméno, např. cantar – el cantar TTT poder – el poder TTT

   
Přepis bublinkové nápovědy: