španělština zdarma

Přídavná jména

STARTER Vydáno dne 07.08.2008

Přídavná jména slouží ke specifikaci, k určování, k odlišování. S podstatnými jmény se shodují v rodě a čísle.Přídavná jména (adjetivos)

Jak již bylo v úvodu řečeno, přídavná jména nám pomáhají udělit vlastnost jménům podstatným, nějak je odlišit, vymezit, apod. Stejně jako v češtině platí shoda v rodě a čísle. Pád se ve španělštině neurčuje. Mohou být zakončena různě a mohou nastat případy, kdy se shodují s podstatnými jmény (el checo čech - checo český). Pojďme se podívat, jak vypadají, jak se mění a jak je správně určíme.

 • Obecně platí, že přídavná jména zakončená na -O jsou mužského rodu (obdobně jako podstatná jména)
  extranjero , histórico , guapo , checo
 • Mužského rodu jsou i přídavná jména zakončená na -ÍN, -ÁN, -ÓN, -OR*
  trabajador , pequeñín , holgazán , llorón

*Nutnou podmínkou pro přechylování je, že samohláska předcházející písmenu N musí být znělá (án), v opačném případě k přechylování nedochází.

Všechna tato přídavná jména můžeme přechýlit (proces, kdy měníme rod mužský na ženský a naopak), a to pomocí tradiční koncovky ženského rodu -A

 • Končí-li přídavné jméno na -O, pak se tato koncovka mění na -A
  extranjera , histórica , guapo , checa
 • Končí-li přídavné jméno na samohlásku, pak se k němu přidává koncovka -A
  trabajadora , pequeñina , holgazana , llorona
 • Ostatní přídavná jména mají jeden tvar jak pro rod mužský, tak pro rod ženský. Jedná se o zbylé samohlásky (i, u, e) a souhlásky (l,n,r,s,z), dále pak o koncovku -ista a -a, která se ale nevyskytuje příliš častobelga , persa , iraní , hindú , amable , pobre , fuerte , azul , joven , familiar , gris , feliz

Přídavná jména obyvatelská

 • U přídavných jmen obyvatelských dochází zpravidla také k přechylování, tedy pokud končí na -O, -L, -R, -S, -Z
  checo - checa, ruso - rusa
  francés - francesa, inglés - inglesa
  mongol - mongola
  andaluz - andaluza
  alemán - alemana, letón - letones
 • Některá jsou zakončena -A pro oba dva rody
  belga, persa,

Množné číslo

Při tvoření množného čísla se opíráme o znalost tvorby plurálu podstatných jmen, čili

 • Přídavné jméno zakončené v jednotném čísle na samohlásku (A,E,I,O,U) přibírá koncovku -S
  checo - checos, hindú - hindús, extranjera - extranjeras, belga - belgas, amable - amables
 • Přídavné jméno zakončené v jednotném čísle na souhlásku přibírá koncovku -ES
  francés - franceses, alemán - alemanes, azul - azules, joven - jóvenes

U slov zakončených na -Z musíme při tvoření množného čísla pamatovat na zachování výslovnosti /θ/. Proto se Z bude měnit na C

feliz - felices, andaluz - andaluces

Shoda v rodě a čísle

Je nutné dodržovat shodu, přídavné jméno musí mít stejný rod a číslo jako podstatné. Je to především proto, abychom mohli věděli, které podstatné jméno je tím přídavným rozvito a určuje ho.

en hombre feliz x el hombre felizes
la mujer vieja x la mujer viejo

Allí están autos y motos.
Vamos a revisarnos las rápidas.

Támhle jsou auta a motorky. Jdeme si prohlédnout ty rychlejší. Myslíme tím motorky - LAS rápidAs, protože v první větě mluvíme o autech (LOS AUTOS) a motorkách (LAS MOTOS), v druhé větě poznáme, o který stroj se jedná díky přídavnému jménu, které je v tomto případě v ženském rodě.

Zkracování přídavných jmen

Některá přídavná jména mohou být zkracována o koncovku

 • SANTO
  Toto přídavné jméno se před vlastními jmény mužského rodu krátí na tvar SAN. Výjimkou jsou jména začínající na TO- nebo DO-
  San José, San Pablo ale Santo Tomás, Santo Domingo
  Pravidlo platí jen pro jednotné číslo.
  Santos Josés, Santos Pablos, Santos Tomases, Santos Domingos

 • BUENO - MALO
  Bueno a malo před podstatnými jmény mužského rodu ztrácejí koncovku -O, jsou tedy zkrácena na BUEN a MAL
  el buen señor , el mal día
  Pravidlo platí opět pro jednotné číslo. V množném jsou koncovky normální.
  los buenos señores , los malos días

 • GRANDE
  Grande se v jednotném čísle před podstatnými jmény zkracuje u obou rodů na GRAN
  un gran hombre , una gran mujer
  Množné číslo je obvyklé - grandes: Grandes hombres

 

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přídavná jména

Test k procvičení shody rodu a čísla u přídavných jmen.
ELEMENTARY

Srovnávání

Test zaměřený na procvičení srovnávání.
STARTER

Přídavná jména #1

Jak vypadají přídavná jména ve španělštině, na které pozici jsou a jak je poznáme?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přídavná jména 5 12165 Od Claire poslední příspěvek
před 14 lety