španělština zdarma

Vývoj španělštiny

ALL LEVELS Vydáno dne 03.02.2011

Stručné pojednání o tom, kde má španělština svůj původ, jak se vyvíjela, kým byla ovlivněna a jak vypadá její dnešní podoba.<h1> Původ a vývoj španělštiny</h1>

Nejstaršími obyvateli Pyrenejského poloostrova byli Iberové, původem pravděpodobně africký národ, který byl pojmenován podle řeky Ebro a podle kterého se pak nazýval celý poloostrov – Iberský. Po jejich usazení se zde objevili Féničané a Keltové. Došlo k mísení národů a etnik, což vedlo ke vzniku Keltiberů. Jazyky se také mísily a ovlivňovaly, ovšem do dnešní španělštiny se dochovalo jen velmi málo. Za zmínku ovšem stojí fonetický vliv: Podle Keltiberů docházelo k oněmování písmena H (nevyslovuje se). Stejně tak začala mizet hláska V (dnes shodná s B) a posouvala se výslovnost počáteního F.

tonel TTT *1 , camino TTT *2 , tenería TTT *3 , berro TTT *4

Římské dobývání Iberského poloostrova započalo cca ve 3. století př.n.l. V té době zde existovalo více jazyků a ještě více dialektů a odlišností. Mluvilo se zde řecky, ibersky, keltibersy a keltsky (nepočítáme-li baskičtinu). Dobývání trvalo přibližně dvě století, nakonec se ale, pod vládou Augusta, zdařilo, a poloostrov přešel pod nadvládu Římanů s výjimkou Baskicka, které odolalo všem útokům. Díky zakládání mnohých úřadů a přítomnosti vojska se latina šířila hrozivě rychle. Stávala se kulturním jazykem, zatímco ty ostatní ustupovaly a oslabovaly. Iberský poloostrov byl pak spolu s Itálií římským centrem.

bueno TTT *5 , día TTT *6 , que TTT *7 , interpréte TTT *8

Na samém počátku pátého století započalo napadání poloostrova Góty. V oné době byla po celém území rozšířena latina, na rúzných místech s různými odlišnostmi. Gótové však jazyk ani obyvatele poloostrova nijak zvlášť neovlivnili. Mohlo za to náboženské vyznání – Španělé byli katolického, Gótové oproti tomu arianského(popírali existenci Ježíše Krista). Ačkoliv Vizigóti ovládali velké území, vliv byl minimální. Latina zůstala hlavním jazykem a později vymizelo ariánství – Vizigóti přešli ke křesťanství. Ve španělštině je několik slov germánského původu, které ovšej nepocházejí od Gótů, ale pravděpodobnější je, že jsou od Římanů z doby dřívější, kteří sem tato slova zanesli z Galie, obývané germánskými kmeny.

marca TTT *9 , jabón TTT *10 , robar TTT *11 , sala TTT *12 ,

Na počátku 8 století začali poloostrov dobývat arabové. Obsadili takřka celý polostrov, tedy s výjimkou malého na severu, v dnešní Kantábrii. Když pak roku 1492 padla Granada, poslední pevnost Arabů, byla spousta arabských slov již zaintegrována do slovní zásoby, nicméně byla snaha o vyřazování těchto slov a ne docela neúspěšný. Dnes mají arabská slova ve španělštině zastoupení přibližně 10%. Španělština má tedy přejatá slova nejenom v kulturní sféře (Arabové zanechali na poloostrově obrovské bohatství a památky), ale i v oblasti denního užívání.

guitarra TTT *13 , ajedrez TTT *14 , aceite TTT *15 , taza TTT *16

Současná španělština má tedy původ v jazyku Iberů a Keltů, avšak opravdové základy jsou až z období římského obsazení. Základním kamenem byla vulgární latina (lidová), kterou mluvilo hlavně vojsko a která dala vznik mnohým nářečím a jazykům románské větve. Mimojiné i starokastilštiny, ze které se později stal jazyk národní a v určité formě přetrvává dodnes. Starokastilština se začala rozšiřovat po celém území dnešního poloostrova, a to během bojů s Araby a během celé reconquisty. Vytlačila jiné dialekty, např. asturijštinu, portugalštinu, aragonštinu, aj. To mělo za následek nahrazení latiny jakožto vzdělaneckého jazyka a kastilština se stala úředním jazykem. Po spojení Aragónu a Kastílie se stal jazykem státním.

Překlad:
 1. sud
 2. cesta
 3. koželužství
 4. řeřicha
 5. dobrý
 6. den
 7. cože, který, aby, jaká, aj.
 8. tlumočník
 9. značka
 10. mýdlo
 11. krást
 12. sál
 13. kytara
 14. šachy
 15. olej
 16. šálek


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Otazníky a vykřičníky

Dnes si rozebereme zvláštnost španělštiny, a to psaní otazníků a vykřičníků.
INTERMEDIATE

Jak vyjádřit "stát se"

Ve španělštině je skupinka sloves, která vyjadřují české „stát se“ případně změnit se (narozdíl například od cambiar, které popisuje změnu jako výměnu). Tato slovesa se nedají použít ledabyla a nejsou zaměnitelná. Více o nich zde.

STARTER

Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena nemusejí být zase tak obtížná, jak by se mohlo zdát podle jejich dvojích tvarů. Jde jen o cvik.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář