španělština zdarma

Přízvuk

STARTER Vydáno dne 25.03.2012

Kde leží slovní přízvuk a jak ho správně určit?

<h1>Přízvuk</h1>

V češtině jsme zvyklí mít přízvuk na první slabice, ve španělštině je tomu ale jinak a slova můžou mít přízvuk kdekoliv. Slova mohou být jednoslabičná, dvojslabičná, troj a víceslabičná.
Přízvuk se značí apostrofem ' a je-li na první slabice, neoznačuje se.

 

1) Slova končící na souhlásku (s výjimkou n, s) mají přízvuk na poslední slabice:

calidad /ka li 'ðað/
doctor /dok 'tor/
ordenador /or ðe na 'ðor/
reloj /re 'lox/
control /kon 'trol/
andaluz /an da 'luθ/

2) Slova končící na samohlásku a n, s mají přízvuk na předposlední slabice:
Tato skupina je nejpočetnější

trabajo /tra 'βa xo/
chico /tʃi ko/
hombre /om bre/
hablamos /a β'la mos/
francesa /fran 'θe sa/
mapa /ma pa/

3) Pokud mají přízvuk jinde, značí se graficky (tzv. tilde):
Nepleťme si proto TILDE nad písmenem s českou čárkou označující délku samohlásky!

gramática /gra 'ma ti ka/
médico /me ði ko/
rápido /ra pi ðo/
coméntaselo /ko 'men ta se lo/

To samé platí i o slovech, která by jinak patřila do skupin 1 a 2:

árbol /ar βol/
azúcar /a 'θu kar/
salón /sa 'lon/
lápiz /la piθ/
avión /a β'jon/
catalán /ka ta 'lan/
difícil /di 'fi θil/

 

Jednoslabičná slova se graficky nijak neoznačují,

con, de, para
haz, ven, di,
ser, ver, sal, sol

nejedná -li se o takové slovo, které by mělo jiný význam.:

te x té TTT *1

mas x más TTT *2

mi x mí TTT *3

To platí i pro víceslabičná slova:

solo x sólo TTT *4

como x cómo TTT *5

 
Překlad:
  1. osobní zájmeno “tebe, tě” x čaj
  2. ale, avšak x více
  3. přivlastňovací zájmeno “můj, moje” x osobní zájmeno “mne, mně”
  4. sám, samotný x jen, pouze
  5. srovnávací “jako” x tázací “jak”


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Marcha Real

Jedním ze státních symbolů je i státní hymna. Ačkoliv je ta španělská nynější hraná beze slov, v historii tomu vždy tak nebylo. V tomto článku je nahrávka hymny se slovy, která se zpívala v době vlády krále Alfonse XIII. Doplňte chybějící slova a po vyhodnocení si můžete přečíst celý text i s českým překladem.
ALL LEVELS

Původ TILDE ~ nad písmenem N

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ.
STARTER

Přízvuk a vázání slov

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář