Abeceda a výslovnost

STARTER Vydáno dne 26.06.2008

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme. 

Abeceda

 
PísmenoPíše seČte se
Aa/a/
Bbe/be/
Cce/θe/
CH*che (ce hache)/tʃe/
Dde/de/
Ee/e/
Fefe/efe/
Gge/xe/
Hhache/atʃe/
Ii (latina)/i latina/
Jjota/xota/
Kka/ka/
Lele/ele/
LL*elle (doble ele)/eʎe/
Meme/eme/
Nene/ene/
Ñeñe/eɳe/
Oo/o/
Ppe/pe/
Qcu/ku/
Rere (erre)/ere/
Ses/ese/
Tte/te/
Uu/u/
V(u)ve/uβe/
Xequis/ekis/
Yy griega (ye)/i grjega/
Zzeta (ceta)/θeta/

Písmeno W - doble ve se vyskytuje jen ve slovech přejatých, například el week-end nebo el wikend, whisky, western, watt...

*Písmena CH a LL se od roku 2010 již za hlásky a součást abecedy nepovažují, nově se jedná o dva znaky!

i - i latina, jelikož má základ v latině

y - y griega, jelikož má základ v řečtině

Výslovnost

  • Španělské samohlásky A E I O U se vyslovují obdobně jako v češtině.
  • Písmeno Y je narozdíl od češtiny považováno za souhlásku.
  • Písmena D T N nezměkčují následující I. El día = /el 'dia/.
  • Ve fonetickém přepisu /.../ píšeme měkké I, ačkoliv je výslovnost tvrdá. (el día je teda počesku dýja)
  • písmeno U se ve spojení se samohláskami vyslovuje jako W v anglickém why (bueno, auto). Ve fonetickém přepisu je pak značeno "w".
 
Písmeno
Výslovnost
B

Na počátku slova a po M N se vyslovuje stejně jako české. También /tam'bjen/, bueno /'bweno/. Uprostřed slova se vyslovuje tak, že ústa připravíme stejně jako k vyslovení B, ale nedovřeme je úplně a vyslovíme. Vychází neurčitý zvuk mezi V a B. Bebida /be'βiða/.

 

C

Na konci slova, před souhláskami a samohláskami A O U se vyslovuje jako české k. Cuba /kuba/, cansado /kan'saðo/, Cripton /kri'pton/. Před E I se jeho výslovnost blíží anglickému "th", ovšem oproti angličtině se špička jazyka neopírá o horní řezáky, ale vyplňuje prostor mezi zuby. Cinco /'θinko/, ce /θe/.

 

CH

Vyslovuje se jako naše české Č. Mucho /'mutʃo/, Sancho /'santʃo/.

 

D

Na počátku slova a po L N je stejné jako české d. Dar /'dar/, fondo /'fondo/. Uprostřed slova je jeho výslovnost mírně redukována a na jeho konci už téměř zaniká. Madre /'maðre/, juventud /xuβen'tud/.

 

F

Vyslovuje se stejně jako v češtině. Fernando /fer'nando/, fácil /'faθil/.

 

G

Na konci slova, před souhláskou a samohláskami A O U se vyslovuje jako české. Grande /'grande/, ganada /ga'naða/. Před samohláskami E I se vyslovuje jako české CH. Gelatina /xela'tina/. Jestliže je mezi G a E resp. I vloženo U, pak se G vyslovuje jako G a U se nevyslovuje. Guitarra /gi'tara/. Jestliže se má v těchto skupinkách GUE a GUI vyslovit i U, pak se nad ním dělá přehláska (GÜ). Lingüística /lin'gwistika/.

 

H

Je ve španělštině němé. To znamená, že se nevyslovuje. Hache /'atʃe/, ¡hola! /'ola/

 

J

Vyslovuje se jako naše české CH. Jota /'xota/, Juan /'xwan/.

 

K

Toto písmeno není původně španělské. Vyskytuje se pouze v cizích slovech, nejčastěji latinských a řeckých. Výslovnost je stejná jako v češtině. V moderní době se stále více nahrazuje K za C, resp. QU(viz níže), někdy tedy můžeme psát dvě verze slova, např. Kripton /kri'pton/ i Cripton /kri'pton/.

 

L

Vyslovuje se stejně jako v češtině. Limpio /'limpjo/, luego /'lwego/.

 

LL

V češtině obdobu nemá, dalo by se přirovnat ke slovenskému měkému L, jazyk se opírá o dolní řezáky a plochou hřbetu se tiskne k hornímu patru. Ovšem moderní Španělé už dávají přednost zjednodušené výslovnosti - jednoduché J. Llamar /ʎa'mar/, llegada /ʎe'gaða/.

 

M

Vyslovuje se stejně jako v češtině. Marcos /mar'kos/, mucho /'mutʃɒ/.

 

N

Je stejné jako v češtině až na jednu výjimku. Před B V se čte jako M. Conferencía /kɒnferen'θia/, tranvía /tram'bia/.

 

Ñ

Vyslovuje se jako české Ň. Jediná odlišnost je vlnovka místo českého háčku. Eñe /'eɳe/, mañana /ma'ɳana/.

 

P

Vyslovuje se stejně jako v češtině. Padre /'paðre/, puerta /'pwerta/.

 

Q

Je vždy spojeno s písmenem U a za nimi následuje buď E nebo I. QU se vyslovuje jako K. ¿Quién? /'kjen/, querer /ke'rer/.

 

R

České r kmitne většinou dvakrát. Španělština má dvojí vyslovování R. V případě, že je toto písmeno na počátku slova nebo následuje po N S L R, pak se vyslovuje mnohem progresívněji než české, kmity jsou od dvou do čtyř. Enrique /en'rike/, perro /'pero/. Kdekoliv jinde, tedy na konci či vprostředku slova (pokud se nenachází za N,S,L,R), se vyslovuje jen s jedním kmitem - ještě nevýrazněji než v češtině. Pero /'pero/.

 

S

Vyslovuje se stejně jako v češtině. Sancho /'santʃo/, sed /'seð/.

 

T

Vyslovuje se stejně jako v češtině. Tener /te'ner/, tranvía /tram'bia/.

 

V

Výslovnost je stejná jako u písmena B. Vida /'biða/, automóvil /awto'moβil/.

 

X

Vyskytuje se spíše v cizích slovech, především latinských, kde bylo písmeno X velmi časté a vyslovovalo se jako naše. Španělština ho vyslovuje dvěma způsoby. Buď jako české X, které může být vysloveno téměř bez K. Téxto /'teksto/ až /'testo/ (redukce K je daná regionálně). Druhou variantou je vyslovování jako české CH. México /'mexikɒ/ - můžeme psát i Méjico.

 

Y

Samostatně či na konci slova se vyslovuje jako I. Yo y tú /jo i 'tu/, rey /'rei/.

 

Z
Vyslovuje se jako písmeno C před E, I, jen ho většinou najdeme před A O U nebo souhláskou. Zaragoza /θara'goθa/, azul modrý /a'θul/.

Přízvuk je označován apostrofem. V některém z dalších článků bude vysvětleno kde se ve španělských slovech nachází, stejně tak jako velmi problematický jev - vázání slov, díky němuž se mohou měnit výslovnosti některých slov.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Abeceda a výslovnost

Kolik písmen má španělská abeceda a jak se vyslovují?
ALL LEVELS

Fonetická abeceda - přehled

Veškerá výslovnost, která je zde, na španělštině zdarma, zaznamenávána, je psaná dle mezinárodních norem. Jelikož se některé znaky značně liší od nám známých písmen nebo je nemůžeme odhadnout ani z anglického jazyka, je zde pro přehled tato tabulka.
STARTER

Přízvuk a vázání slov

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Abeceda a výslovnost 7 15339 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 8 lety

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist