španělština zdarma

Skupiny nepravidelných sloves

PRE Vydáno dne 08.10.2021

Vedle nepravidelných sloves jako TENER, HACER, HABER, ad. jsou i skupiny, které mají některé změny společné. V dnešním článku si je přiblížíme.Ve španělštině existuje celá řada nepravidelných sloves. Ta mají mnohdy až chaoticky nepravidelné tvary v různých časech a osobách oznamovacího či spojovacího způsobu. Tato slovesa se obvykle dají dohledat v gramatických příručkách či slovnících a jsou vyobrazeny přehledně v tabulkách. Patří sem například ESTAR, SABER, VOLVER, TENER, ANDAR, PONER, atd.

Vedle toho jsou ale skupiny nepravidelných sloves, které mají nepravidelnosti shodně tvořené a mohou se tak řadit do skupin. Na tato slovesa, respektive na přehled jednotlivých skupin, se dnes zaměříme. Každou skupinu budeme na webu probírat podrobněji v jednotlivých článcích.

1. Skupina – Slovesa se zdvojením kmenové samohlásky

Tato skupina má dále dvě podskupiny:

1A: Slovesa se změnou E-IE

Slovesa, která zdvojují kmenovou samohlásku z E na IE v oznamovacím způsobu a spojovacím způsobu (potažmo rozkazovacím způsobu, který je tvořen fúzí obou předešlých)

CERRAR – yo CIERRO

Jedná se o slovesa první (-AR) a druhé (-ER) slovesné třídy.

Zástupci této skupiny: cerrar, entender, calentar, pensar, sentar, empezar, concertar, apretar, helar, ad.

1B: Slovesa se změnou O-UE

Slovesa, která zdvojují kmenovou samohlásku z O na UE v oznamovacím způsobu a spojovacím způsobu (potažmo rozkazovacím způsobu, který je tvořen fúzí obou předešlých)

CONTAR – yo CUENTO

Opět se jedná o slovesa první (-AR) a druhé (-ER) slovesné třídy.

Zástupci této skupiny: contar, probar, rogar, sonar, resolver, costar, absolver, oler, mover, mostrar, ad.

2. skupina – slovesa se změnou kmenové samohlásky E v I

Ke změně u těchto sloves dochází v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu, a tudíž i rozkazu. Dále se mění minulý čas prostý oznamovacího způsobu, minulý čas spojovacího způsobu (a tudíž i nepoužívaný budoucí subjunktiv) a gerundium.

SERVIR – yo SIRVO – SIRVIENDO

Jedná se o slovesa 3. třídy (-IR), ještě konkrétněji zakončená na: -EBIR, -EDIR, -EGIR, -EÍR, -EMIR, -ENCHIR, -NEDIR, -EÑIR, -ESTIR, -ETIR.

Příklady sloves této skupiny: servir, pedir, reír, repetir, vestir, seguir, freír, elegir, competir, corregir, atd.

3. Skupina – Slovesa se zdvojením a s úžením

Opět máme dvě podskupiny:

3A: Slovesa se změnou E-IE-I

U sloves této skupiny dochází ke stejným změnám jako ve skupině 1A (tedy zdvojení E na IE v přítomném indikativu, subjunktivu a imperativu). Kromě toho ale dochází k redukci na I v minulém čase prostém )ve třetích osobách). Ten je výchozí pro tvorbu minulého spojovacího způsobu, změny se projevují tedy i zde (+ subjunktiv budoucí). Poslední změna postihuje gerundium.

SENTIR – yo SIENTO – él SINTIÓ

Do této skupiny patří slovesa 3. slovesné třídy (-IR), přesněji: -ENTIR, -ERIR, ERTIR, a některá další.

Příklady: sentir, mentir, referir, divertir, herir, preferir, sugerir, convertir, ad.

3B: Slovesa se změnou O-UE-U

Změny ze skupiny 1B se promítají i do této skupiny. Oproti tomu dochází k další změně, a to k redukci na U. děje se tak u minulého času prostého v oznamovacím způsobu, u minulého (a budoucího) subjunktivu a u gerundia.

DORMIR – yo DUERMO – él DURMIÓ

Jedná se o slovesa dormir a morir.

4. Skupina – Slovesa se vsouváním Z před C

Tato skupina sloves vsouvá do kmene -Z- před A a O tak, aby byla výslovnost nadále měkká. Děje se tak v první osobě jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu, v rozkazovacím způsobu a ve spojovacím způsobu přítomného času.

CONOCER – yo CONOZCO

Patří sem slovesa druhé (-ER) a třetí (-IR) třídy, přesněji: -ACER, -ECER, -OCER, -UCIR (ne však slovesa na – DUCIR).

Zástupci skupiny: conocer, nacer, obedecer, parecer, lucir, agradecer, ofrecer, ad.

5. Skupina – slovesa na -DUCIR

Slovesa v této skupině mají změnu C na ZC stejnou jako skupina č. 4. Dále se ale, vlivem latiny, mění v minulém čase prostém oznamovacího způsobu a v minulém spojovacím způsobu (resp. budoucím) C na J.

INTRODUCIR – yo INTRODUZCO – yo INTRODUJE

Patří sem slovesa zakončená na -DUCIR.

Příklady: introducir, conducir, producir, reducir, deducir, ad.

6. skupina – Slovesa na -UIR

V této skupině se vkládá -Y- před A, E, O, aby se zachovala výslovnost /j/. Dochází k tomu téměř ve všech osobách oznamovacího způsobu přítomného času, ve spojovacím způsobu přítomného času a v rozkazu. Dále také ve třetích osobách minulého času prostého oznamovacího způsobu a ve všech osobách minulého (a budoucího) spojovacího způsobu. v poslední řadě také u gerundia.

INCLUIR – yo INCLUYO – él INCLUYÓ

Patří sem výhradně slovesa ze třetí slovesné třídy (-IR).

Některé příklady: huir, afluir, distribuir, excluir, infruir, concluir, sustituir, destruir, contribuir, atd.

Shrnutí

Protože by i tak v tom mohl být zmatek, mohla by pomoci následující tabulka, která zachycuje jednotlivé skupiny a jejich změny:Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Budoucí čas nepravidelných sloves

Doplňující článek o budoucím čase – futurum nepravidelných sloves. Některá mají pavopisné změny a tvoří se tedy nepravidelně.
STARTER

Nepravidelná slovesa #1A (E → IE)

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových hlásek v různých tvarech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E → IE.

STARTER

Nepravidelná slovesa #1B (O → UE)

Další skupinou sloves se zmenou kmenové samohlásky jsou slovesa se základním O, které se pod přízvukem mění na UE.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář