Neosobní tvary sloves - gerundium

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.07.2016

Dalším neosobním tvarem sloves je tzv. gerundium, které v češtině sice nemáme, můžeme ho nalézt ale v jiných jazycích, především z latiny vycházejících románských, ale mimo jiné například i v angličtině.Gerundium (Gerundio)

Gerundium plní ve španělštině mnohé funkce. Stejně jako u infinitivu, existují dva tvary – gerundium jednoduché, které popisuje současnost, souběžnost, bezprostřednost, zřídka také následnost s dějem věty, ke které se vztahuje, a gerundium složené, které popisuje předčasnost, ukončené a proběhlé události.

Do češtiny bývá překládáno nejčastěji vedlejší větou, méně často také větou souřadnou. Trend, kdy bylo gerundium překládáno přechodníkem, v současné češtině stále klesá, jako i využití přechodníků samotných.

Tvorba

Gerundium jednoduché se tvoří přidáním koncovek -ando (u sloves na -AR) a -iendo (slovesa na -ER a -IR) ke kořeni slova. Gerundium složené se tvoří s gerundia slovesa haber – HABIENDO a příčestí významového slovesa

<center>

Slovesná třída Jednoduché gerundium Složené gerundium
<center> I. – AR <center> -ANDO <center> HABIENDO + příčestí
<center> II. a III. -ER, -IR <center> -IENDO <center> HABIENDO + příčestí

</center> hablar – hablando – habiendo hablado comer – comiendo – habiendo comido punir – puniendo – habiendo punido charlar – charlando – habiendo charlado partir – partiendo – habiendo partido llover – lloviendo – habiendo llovido

Nutno poznamenat, že mnohá nepravidelná slovesa, potažmo slovesa se změnami kmenových samohlásek mají tyto změny promítnuté i do gerundia, např.: dormir – durmiendo – habiendo dormido decir – diciendo – habiendo dicho poder – pudiendo – habiendo podido

Slovesa, která mají kořen zakončena na samohlásku, mají koncovku -yendo: leer – leyendo – habiendo leído poseer – poseyendo – habiendo poseído

Funkce:

Gerundium slouží ke krácení větHe visto el perro ladrandoTTT

Gerundium se užívá v tzv. průběhovém čase Estoy leyendo este libro. TTT

Gerundium slouží jako příslovečné určení Dijo que, hallándose sin acomodo, aceptaba lo que le ofrecían. TTT

Příklady:

Siempre me saluda lamentándose por el tiempo. TTT

Gerundium jednoduché popisuje souběžnost, čili muž pozdraví a hned si začíná stěžovat na počasí.

Habiendo leído el libro, compró un otro. TTT

Nejdříve dočetl tu knihu – proto gerundium složené – vyjadřuje předčasnost. Poté si šel koupit novou.

Saliendo tú, entraba yo. TTT

Současnost dějů – já jsem odcházel a v daný moment jsi ty přicházel.

La mujer está cantando. TTT

Jedná se o spojení s ESTAR, čili průběhový čas, děj,který se odehrává v tuto chvíli. Žena zpívá právě nyní.

El señor ya está cenando en su casa. TTT

Průběhový čas – Ten muž PRÁVĚ NYNÍ již večeří ve svém domě.

Habiendo comido, nos sentimos mejor. TTT

Gerundium složené zde značí předčasnost. Nejdříve jsme se najedli – habiendo comido – a poté jsme se cítili lépe.

Estamos considerando comprar un nuevo automóvil. TTT

Průběhový čas nám zdůrazňuje, že dannou činnost konáme právě v tento okamžik – nyní zvažujeme koupi auta.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - infinitiv

Neosobní či neurčité tvary slovesa jsou ve španělštině tři – infinitiv, gerundium a příčestí. Vyznačují se tím, že se nedají ohýbat. Mohou fungovat jako jiné slovní druhy či vyjadřovat určité činnosti a stavy. V tomtoí článku se podíváme na infinitiv.
INTERMEDIATE

Neosobní tvary sloves - příčestí

Příčestí neboli participium má široké využití ať už v tvorbě pasivního rodu sloves nebo jako součást mnoha španělských časů nebo jednoduše může sloužit jako přídavné jméno. V tomto článku najdete vysvětlenou tvorbu příčestí, nepravidelnosti a užití.
STARTER

Nepravidelná slovesa: E → IE

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny sloves, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových samohlásek v různých časech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E na IE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Neosobní tvary sloves - gerundium 1 327 Od annavlckova poslední příspěvek
před 6 měsíci

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist